Opći uvjeti

1. OPĆENITO
Ovi uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sve isporuke dobara i usluga, ukoliko ne postoji poseban ugovor u pisanom obliku ili posebno dogovoreni uvjeti za pojedinačne poslove, potvrđeni od prodavatelja i naručitelja (kupca) u pisanom obliku.

2. PONUDA
Prodavatelj se na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupca u najkraćem mogućem roku izraditi ponudu. Ponuda se izrađuje prema trenutno dostupnim podacima i ona je samo informativnog karaktera i nije obvezujuća, a konkretna cijena i rokovi se definiraju po primitku narudžbe i svih tehničkih podataka o traženom proizvodu ( nacrta, šablona…). Sve ponude i njihovi uvjeti vrijede 30 dana od dana izrade ponude, osim ako ponudom nije drugačije definirano.

Očite zabune, tiskarske, računske, pravopisne i kalkulacijske greške ne obavezuju prodavatelja i naručiocu ne daju pravo na ispunjenje ili nadoknadu štete. Sve ponude i dokumenti koji su priloženi ponudi (nacrti, sheme, tehnički listovi, atesti, certifikati) su informativne prirode i ne obvezuju prodavatelja osim ako to pismeno ne potvrdi prodavatelj. Nad dokumentacijom koja e obuhvaćena prethodnim stavkom prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.

3. NARUDŽBA ILI PRIHVAT PONUDE
Kupac prihvaća ponudu ovjerom ponude ili narudžbom u pisanom obliku, Narudžba mora sadržavati kompletne podatke kupca te točno navedenu vrstu proizvoda/usluge, količinu te sve tehničke podatke (nacrte, sheme i sl.) Sve promjene vezane za narudžbu mora se dostaviti u pisanom obliku. Narudžba se smatra važećom kad ju prodavatelj pismeno potvrdi i obvezujuća je za obje strane. Ukoliko kupac jednostrano odustane od narudžbe nakon potvrde narudžbe, obavezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu narudžbu (npr. izmjere, razrada nacrta, pripreme za izradu, nabava materijala i sl.)

4. ROK IZRADE
Rok izrade/isporuke započinje teći idući radni dan od potvrde narudžbe ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
-da je uplaćen avans koji je definiran u ponudi
-da su dostavljeni svi tehnički podaci, nacrti, šablone i sl., ako je predmet narudžbe roba
-da je dostavljeno staklo ili drugi materijali, ako je predmet narudžbe usluga

Rok izrade može se produljiti u slučaju „više sile“ ili nepredvidivih poteškoća o kojima prodavatelj mora kupca pravovremeno pismeno obavijestiti. Produljenje roka ne može ni u kojem slučaju dovesti do otkazivanja narudžbe, te kupac ne može tražiti bilo kakvu naknadu štete uzrokovanu produljenjem roka isporuke.

5. ISPORUKA ROBE
Kada je roba spremna za isporuku obavještava se kupca koji može i mora podignuti robu u roku 10 dana. Ako se isporuka na zahtjev kupca odgodi, taj rok mora biti primjeren. Ukoliko isporuka (preuzimanje) robe kasni uslijed okolnosti iz djelokruga kupca, tada odgovornost i sav rizik prelaze na kupca od dana spremnosti robe za isporuku što znači da ne odgovaramo za eventualna oštećenja na robi koja mogu nastati višestrukom manipulacijom robe po skladištu. Osim toga, zadržavamo pravo zaračunati troškove skladištenja. Rizik kod prijevoza robe snosi kupac. Roba se ambalažira samo u slučaju ako je to definirano kod narudžbe robe. Inače se roba pakira u aero foliju ili kartonsku ambalažu, a ukoliko kupac zatraži kvalitetnije pakiranje (drveni sanduk, stalak, ili sl.) ona se mora posebno naručiti i naplaćuje se. U slučaju kada je paritet FCA/EXW „TOS“, kupac treba na preuzimanje robe doći sa prikladnim vozilom i opremom za prijevoz stakla. U protivnom možemo odbiti utovar stakla. U slučaju kada kupac zahtjeva otpremu paketnom dostavom, preuzima rizik loma ili oštećenja robe u prijevozu. Roba se mora kvalitativno i kvantitativno preuzeti prije otpreme jer za eventualne nedostatke na robi naknadno ne odgovaramo.

6. CIJENE I PLAĆANJE ROBE/USLUGE
Cijene navedene u ponudi se formiraju na temelju trenutno važećih cjenika i kalkulacija i neobvezujuće su. U slučaju povećanja troškova materijala ili dodatnih nepredviđenih izmjena materijala i li radova, u periodu između termina narudžbe i termina isporuke, zadržavamo pravo usklađenja cijena. Uvjeti plaćanja definirani su u ponudi ili ugovoru i potvrdom narudžbe moraju se poštivati jer u protivnom zadržavamo pravo odgode isporuke robe/usluge, čije posljedice snosi kupac. Isporučena roba ostaje naše vlasništvo dok se, neovisno o pravnoj osnovi, u potpunosti ne naplate sva potraživanja iz poslovnog odnosa sa kupcem. Primjena naših vlasničkih prava ne predstavlja odustajanje od ugovorenog posla, nego nam dapače, osim prava na povrat našeg vlasništva, pripadaju i prava na nadoknadu štete. U slučaju prerade, preinake ili ugradnje naše robe na objektu, imamo pravo na suvlasništvo nad novom stvari ili objektom u visini udjela našeg potraživanja. Ako naručitelj kasni sa obavezom plaćanja ili se ogriješi o neku obvezu iz ugovora, imamo pravo tražiti povrat robe ili je osobno preuzeti. Kupac u tom slučaju nema pravo posjeda. Za plaćanje računa nakon dospijeća plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

7. GARANCIJA
Garantiramo za točnost izrade stakla po zadanim mjerama i nacrtima te po dostavljenim šablonama, a u okviru propisanih, dozvoljenih tolerancijama. O eventualnim nedostacima na robi/usluzi kupac mora poslati pismeni prigovor /reklamaciju u roku 8 dana od dana preuzimanja robe/usluge. Mi ćemo prigovor/reklamaciju razmotriti i poslati pismeno očitovanje. Ukoliko je prigovor/reklamacija opravdana, obvezujemo se ukloniti nedostatak ili izraditi novi proizvod u dogovorenom roku. Za nedostatke na robi odgovaramo samo u slučaju ako je rukovanje i montaža stakla izvršena po pravilima struke. Nemamo nikakvu odgovornost za nedostatke na robi uzrokovane neprikladnom ili nestručnom uporabom i pogrešnom montažom. Za kvalitetu proizvoda odgovaramo samo u domeni obrade i izrade ali ne i za mehanička oštećenje ili kvalitetu utrošenog materijala za koji imamo potvrde o kvaliteti od strane dobavljača materijala. Ukoliko se nedostatak ili oštećenje prouzroči nakon prijelaza odgovornosti i rizika na kupca, sukladno točki 5. tada ne vrijedi pretpostavka da je nedostatak postojao kod predaje robe. To kupac treba dokazati.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
Sve eventualne sporove koji proizlaze iz međusobnog poslovnog odnosa pokušati će se riješiti sporazumno. Za sporove koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je općinski sud u Koprivnici.